insanlar ikiye ayrilir_5976 deyə bir başlıq tapılmadı.